Neutralisering af gårdkatte kan trækkes fra i skat.

Inges Kattehjem har bedt SKAT om at tage stilling til fradragsret på neutralisering af katte, der holdes som skadedyrsbekæmpere på f.eks. et landbrug og derfor har en relevant driftsmæssig funktion. I vores henvendelse refererede vi til en højesteretsdom fra 2002, hvor en landmand fik medhold i at kunne fratrække udgifter til fodring af sine gårdkatte (SKM2002,279.HR). Det er Kattehjemmets holdning, at neutralisering af bedriftens katte har ligeså stor betydning for deres virke som skadedyrsbekæmpere som fodringen, og at disse to forhold derfor fradragsmæssigt bør kunne sidestilles.

SKAT har den 7. april 2014 i en generel vejledning svaret os således:

”Såfremt en landmands kattehold har en sådan relevant driftmæssig begrundelse, at udgiften til kattefoder er fradragsberettiget, som det var tilfældet i den refererede højesteretsdom, vil udgifter til neutralisering også være at anse som fradragsberettigede driftsudgifter.”

Baggrund: Rent praktisk for kattens funktion i landbruget er en neutraliseret kat en bedre “arbejder” – først og fremmest fordi den ikke strejfer men bliver og passer sit vigtige job som skadedyrsbekæmper på gården. Desuden er sygdom mindre udbredt blandt neutraliserede katte pga. færre slåskampe og ingen parringer, og man sikrer dermed en sundere bestand. Ydermere fødes der ikke for mange killinger, som ellers strejfer til andre gårde, sommerhusområder og villakvarterer, hvor de er til gene for beboerne og lever usle liv. Det er altså både fornuftigt og rimeligt i forhold til kattens virke på gården, kattens velfærd generelt og de omkringboende, at neutralisering kan trækkes fra som en erhvervsmæssig udgift. En neutraliseret landkat er en sund og arbejdsom landkat.

Vi håber, at denne klare udmelding fra SKAT vil inspirere nogle landmænd til at lade deres katte neutralisere.

shutterstock_120160465-1